Vedeli ste že..

1. S použitým kuchynským olejom sa obchoduje na burze

Podobne ako ropa, aj rastlinný olej je energeticky výdatnou surovinou a väčšinu svojho potenciálu si zachová aj potom, čo doslúži v kuchyni. Používa sa ako prísada do pohonných hmôt, čím napomáha znižovaniu spotreby ropy a olejov z rastlín pestovaných len na tento účel. Naša spoločnosť preto použitý rastlinný olej vykupuje od firiem, ale aj formou individuálneho zberu.

2. Firmy musia separovať kuchynský odpad

Možnosť triediť sklo, papier, plast či kovy je všeobecne známa. Druhotné využitie dnes už má aj organický odpad z kuchyne. Firmy, ktoré ho produkujú majú dokonca zákonnú povinnosť odovzdať ho na ďalšie spracovanie. Naša spoločnosť sa tiež zaoberá odvozom kuchynského odpadu, po ktorom nasleduje ďalšie spracovanie. Výsledkom môže byť napríklad elektrická energia!

3. Obce musia zabezpečiť separovaný zber

Podľa § 81 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., má obec povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber komunálnych odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79

4. Použitý kuchynský olej škodí len peňaženke

Snaha recyklovať použitý olej možno vzbudzuje dojem, že je nebezpečné zbavovať sa ho inak. Nie je to ale celkom tak. Každý rastlinný olej je biologicky degradovateľný. Jediné priame nebezpečenstvo, ktoré spôsobuje súvisí s jeho vylievaním do odtoku po varení. Olej tam na seba viaže ďalšie nečistoty, čím znižuje jeho priechodnosť aj životnosť.